Ochrana súkromia

Naposledy revidované: 8. august 2016

Všeobecne

Pre Kasino-sk.com (ďalej „my“ alebo „nás / nami“) je prioritou uistiť sa, že všetky osobné údaje našich používateľov (ďalej „používateľ“ alebo „vy“), ktoré s nami zdieľajú, sú chránené a v bezpečí.

Tieto podmienky ochrany súkromia odzrkadľujú našu prax s informáciami. Informácie od vás zbierame vtedy, keď používate www.kasino-sk.com (ďalej „webstránku“ alebo „stránku“), pričom tieto informácie môžeme využiť iba obmedzeným spôsobom.

Účasťou na propagácii, prístupom na webstránku a/alebo využitím služieb, ktoré ponkúame (ďalej „služba“) vyjadrujete súhlas s podmienkami ochrany súkromia, zberom, použitím a odhalením vašich údajov, vrátane osobných (vymedzenie je uvedené nižšie), a to v súlade s podmienkami ochrany súkromia. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek podmienkou, nemáte nárok zúčastniť sa propagácie, využívať služby a/alebo webstránku.

Podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú ani na spoločnosti, ktoré nevlastníme alebo nekontrolujeme, ani na osoby, ktoré nie sú našimi zamestnancami, resp. spolupracovníkmi, vrátane tretej strany, ktorej si v súlade s podmienkami ochrany súkromia vyhradzujeme právo odhaľovať údaje.

V podmienkach ochrany súkromia sa dozviete o (tom):

Aké informácie zbierame?

Osobné informácie

 • Možno bude potrebné, aby ste poskytli osobné údaje, najmä priame či nepriame identifikátory vašej osobnosti („osobné údaje“) v spojitosti s propagáciami, ktoré z času na čas ponúkame („propagácia“). Medzi takéto údaje patria: vaše meno, e-mailová adresa a telefónne číslo. Dané informácie môžeme potrebovať napríklad na uskutočnenie propagácie alebo odoslanie propagačných materiálov.

Neosobné informácie

 • Zbierame určité informácie, ktoré súvisia s používateľom a ktoré možno získať prostredníctvom využívania webstránky používateľom („Neosobné informácie“). Neregistrujeme identitu, ktorú sme odhalili prostredníctvom neosobných údajov používateľa. Medzi neosobné informácie, ktoré zbierame, patria napríklad technické informácie vysielané vaším zariadením, súhrnné informácie využívania, vrátane softvérových a hardvérových informácií o vašom zariadení, odkazy, prostredníctvom ktorých sa dostanete na webstránku, vrátane druhu prehliadača a operačného systému, ktorý používate, údaje o operátorovi, jazykové preferencie, prístupový čas a názov domény, prostredníctvom ktorej ste sa dostali alebo zaregistrovali na webstránku.

Akým spôsobom zbierame informácie o vás?

 • Zbierame osobné údaje, ktoré ste zadali priamo vy alebo neosobné informácie, ktoré vysiela vaše zariadenie prostredníctvo bežných technológií, ako napr. súborov cookies, digitálnych idetifikátorov, logovacích súborov, webových majákov alebo iných podobných technológií.
 • Táto webstránka môže automaticky odosielať súbory cookies do vášho systému. Za účelmi uvedenými nižšie si vyhradzujeme právo uchovávať údaje súvisiace so súbormi cookies.
 • Naše cookies môžete odstrániť prostredníctvom svojho prehliadača a operačného systému, avšak tento postup môže oslabiť funkčnosť a dostupnosť stránky.
 • Za účelom vylepšenia kvality a dizajnu stránky si vyhradzujeme právo použiť záznamy a údaje zo súborov cookies bez obmedzenia, vďaka čomu nemusíte znovu zadávať údaje a vyhľadávať ich, personalizovať a prispôsobovať svoju stránku, sledovať vašu aktivitu na stránke a vytvárať si štatistiky o nej.

Čo je to súbor „cookie“?

 • Ak využívate naše služby, môžeme k vášmu zariadeniu prideliť záznam alebo súbor cookie (dočasný alebo trvalý). Súbor „cookie“ predstavuje drobný kúsok informácie, ktorý webstránka pridelí na pevný disk vášho počítača, zatiaľ čo si vy prezeráte webstránku. Súbory cookies sú skutočne užitočné a majú rozličné využitie. Môžete sa napríklad efektívne pohybovať medzi viacerými stránkami, využiť automatickú aktiváciu niektorých funkcií, uchovať vaše nastavenia, resp. celkovo zefektívniť komunikáciu medzi vami a poskytovateľom služby. Cookies sa tiež používajú aj preto, aby reklama, ktorú vidíte, bola pre vás a vaše záujmy podstatná. Viac sa o cookies môžete dozvedieť na stránke allaboutcookies.org. Ak chcete odstrániť zo svojho disku naše cookies, môžete tak urobiť podľa inštrukcií vo vašom prehliadači. Ak sa však rozhodnete odstrániť cookies, niektoré funkcie našej stránky nemusia fungovať efektívne a jej využitie bude pre vás obmedzené.

Ako využívame tieto súbory?

 • Cookies, logovacie súbory, webové majáky a iné technológie, ktoré sú zdrojom neosobných informácií o vás využívame s ohľadom na vašu aktivitu v rámci našich služieb, druh prehliadača, stránky, ktoré navštevujete, čas a dátum vašich návštev alebo odkazy, na ktoré klikáte.
 • Vyhradzujeme si právo umožniť tretej strane, napr. poskytovateľom služieb (tretím stranám, ktoré za nás poskytujú služby, napr. zákaznícke služby, marketingovú asistenciu, analýzu, sledovanie reklám, kontrolu funkčnosti služieb a ich podporu, prieskumy, atď.), reklamným sieťam a reklamným spoločnostiam zobrazovať reklamu na naše služby. Tieto osoby môžu tiež používať vyššie spomenuté technológie a zbierať informácie o našich používateľoch. Tretej strane zásadne neposkytujeme osobné údaje, okrem prípadov, kedy to predvídajú naše podmienky ochrany súkromia.

Ako využívame nazbierané informácie?

 • Na odpovede na vaše otázky, žiadosti o podporu, spätnú väzbu a informovanie vás o stave vašich žiadostí a uplatňovania nárokov v súvislosti s našimi propagáciami;
 • Na priamy marketing (vysvetlenie je uvedené nižšie);
 • Na zlepšovanie a prispôsobovanie našich propagačných ponúk a reklám;
 • Na komunikáciu s vami (prostredníctvom e-mailu, telefónu, atď.
 • Na riešenie nezrovnalostí a uplatňovanie našich podmienok, vrátane vyšetrovania ich možného porušenia, resp. porušenia platných a účinných noriem právneho poriadku, resp. za účelom oresadzovanie práva;
 • Za účelom výskumu, technickej diagnostiky, analýzy alebo štatistiky;
 • Za účelom poskytovania podstatných doplnkových služieb a ponúk pre vás.
 • Za účelom odhaľovania, prevencie a riešenia podvodov a bezpečnostných alebo technických problémov.

S kým zdieľame informácie a za akým účelom?

Poskytovatelia služieb

 • Vaše údaje (vrátane osobných) zdieľame s našimi spoločníkmi a profesionálnymi poskytovateľmi služieb tretej strany, ktorí môžu používať tieto údaje iba na účely uvedené vyššie, resp. s partnerskými spoločnosťami a obchodnými partnermi, ktorí za nás poskytujú služby (napr. zákaznícku podporu, uskutočňovanie ponúk, marketingovú asistenciu, technickú podporu, analýzu, atď.)
 • Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu (alebo iné kontaktné údaje), vyhradzujeme si právo preniesť ich na našich marketingových partnerov alebo iné dcérske organizačné zložky za účelom poskytovania podstatných aktualizácií, marketingových ponúk alebo propagačného materiálu.
 • Údaje budú odhalené iba v časovom rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie uvedených účelov.
 • Týmto potvrdzujete a vyjadrujete súhlas s prenosom, používaním a ukladaním vašich osobných informácií aj v súvislosti s autorizovanou treťou stranou, a to za účelmi uvedenými v tomto dokumente.

Iné subjekty

 • V prípade, že nás o to požiadajú policajné orgány alebo iná vládna agentúra v súvislosti s priestupkom, súdnym povolením, príkazom alebo vyšetrovaním, poskytneme im vaše údaje (vrátane osobných údajov) za účelom ochrany práv duševného vlastníctva alebo iných práv; za účelom obhajoby našich práv v prípade sporu; ak je potrebné poskytnúť údaje za účelom ochrany zdravia a majetku, za účelom vyšetrenia, prevencie alebo konania voči nelegálnym činnostiam, podvodom alebo iným zločinom, porušeniam našich pravidiel, za účelom ich uplatňovania alebo iným účelom, ktorý predvída platný právny poriadok. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme právo vzniesť a stiahnuť akúkoľvek právnu námietku, resp. uplatniť platný právny nárok.

Obchodní partneri v rámci obchodných transakcií

 • Vyhradzujeme si právo zdieľať informácie (vrátane osobných údajov) s našimi nadriadenými a dcérskymi spoločnosťami a partnerskými, resp. inými spoločnosťami, s ktorými zdieľame riadiace procesy (všeobecne „partnerské spoločnosti“). Vyhradzujeme si právo zdieľať údaje (vrátane osobných údajov) v rámci obchodnej transakcie (napr. predaja podstatnej časti nášho obchodu, zlúčenia, konsolidácie alebo predaja aktív).
 • V prípadoch uvedených vyššie partnerská spoločnosť prechádza do práv a povinností v súlade s našimi podmienkami ochrany súkromia.

Súhrnné informácie

 • Vyhrazduejeme si právo zdieľať neosobné informácie, súhrnné informácie alebo osobné informácie v nečitateľnej podobe (deidentifikované) s treťou stranou (vrátane reklamných sietí, reklamných spoločností a poskytovateľov služieb) za účelmi uvedenými vyššie, za účelom vytvárania a poskytovania cielenej reklamy (či už prostredníctvom našej stránky alebo webstránok a aplikácií tretej strany), za účelom zlepšovania našej stránky, vedenia obchodnej analýzy alebo za inými obchodnými účelmi. Dané údaje môžu byť zmiešané s údajmi z iných zdrojov tak, aby ostali zachované v neosobnej podobe.

Zber informácií treťou stranou

 • Naše podmienky upravujú iba použitie a odhalenie informácií, ktoré zbierame my. Informácie, ktoré odhalíte tretej strane prostredníctvom našich služieb (či už prostredníctvom našej webstránky, aplikácie alebo kliknutím na odkaz na inú webstránku, resp. lokalitu) alebo prostredníctvom iných internetových stránok, sa môžu spravovať inými podmienkami. Prosíme vás, aby ste si prečítali tieto podmienky predtým, než tretej strane poskytnete svoje osobné informácie.

Ako dlho uchovávame nazbierané informácie?

 • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom objasniť, doplniť alebo odstrániť neúplné informácie. Ak chcete odstrániť svoju e-mailovú adresu, kontaktujte nás, prosím, na adrese info@kasino-sk.com
 • Upozorňujeme vás, že si vyhradzujeme právo uchovať nazbierané informácie (vrátane osobných údajov) po dobu nevyhnutnú na poskytovanie našich služieb, plnenie našich právnych povinností, riešenie sporov a vynucovanie podmienok v prípade, že si nevymienite ich odstránenie.

Priamy marketing

 • Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, z času na čas ju môžeme použiť v súvislosti s propagačnými aktivitami alebo bonusovými programami, zdieľať ju s našimi obchodnými partnermi, prípadne ju využiť za účelom poskytovania akutalizácií, marketingových ponúk alebo propagácií. Nakoľko je vaše právo na súkromie pre nás prioritou, ponúkamé vám jednoduchú možnosť odmietnuť e-mailové ponuky od nás a našich obchodných partnerov – kedykoľvek sa môžete rozhodnúť kliknúť na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v spodnej časti každého e-mailu, ktorý vám pošleme (spracovanie tejto požiadavky môže trvať do 14 dní).
 • Upozorňujeme vás, že dôležité e-mailové ponuky vám zašleme aj vtedy, ak ste sa rozhodli zrušiť odber. Medzi ne patria novinky týkajúce sa zákazníckej podpory, administratívne upozornenia a prieskumy.
 • Ďalej vás chceme upozorniť, že zmena vášho registračného účtu, resp. zrušenie odberu propagačných e-mailov ovplyvní iba komunikáciu s nami. Ak sme už poskytli vaše informácie tretej strane (napr. marketingovému partnerovi) predtým, než ste si zmenili údaje alebo svoje preferencie, je nutné, aby ste o zmenu požiadali priamo aj tretiu stranu.

Informácie o deťoch

 • Naša stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov a obzvlášť deti mladšie ako 13 rokov – zaväzujeme sa nezbierať osobné údaje o maloletých. Ak zistíme, že niektorý z našich používateľov ešte nedosiahol vek 18, odstránime jeho/jej údaje z našich databáz. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vyžiadať doklad o veku, aby sme sa uistili, že maloletí nevyužívajú naše služby. 

Ako chránime informácie o vás?

 • Je našou prioritou zabezpečiť naše služby a informácie o vás. Postupujeme podľa štandardných postupov a pravidiel, cieľom ktorých je zabrániť nepovolené využitie údajov o našich používateľoch a zabezpečiť tieto údaje. Nie sme však zodpovední za neoprávnený zásah do našej stránky a neposkytujeme žiadnu záruku na jej neprístupnosť.
 • Ak máte pocit, že vaše súkromie nie je chránené v súlade s našimi podmienkami, resp. sa niekto snažil zneužiť naše služby a správal sa nevhodným spôsobom, kontaktujte nás, prosím, priamo na adrese info@kasino-sk.com naši zamestnanci zodpovední za ochranu súkromia to čo najskôr vyšetria.

Aktualizácie a dodatky k podmienkam ochrany súkromia

 • Vyhradzujeme si právo pravidelne pozmeniť podmienky ochrany súkromia. Materiálne zmeny sa prejavia okamžite zobrazením aktualizovanej Ochrany súkromia. Obsah najnovšej aktualizácie bude uvedený v sekcii „Najnovšia aktualizácia“. Vašou účasťou na propagáciách, využívaním služieb a webstránky aj po zavedení aktualizácie vyjadrujete podrobenie sa a súhlas s aktualizovanými podmienkami .

Jazykové verzie podmienok ochrany súkromia

 • Preklad anglickej verzie podmienok ochrany súkromia slúži iba pre lepšie pochopenie – záväznou pre zmluvný vzťah je pôvodná anglická verzia podmienok ochrany súkromia.
 • Ak vznikne akékoľvek protirečenie medzi pôvodnou anglickou verziou a jej prekladom, smerodajný bude význam obsiahnutý v anglickej verzii.

Ako nás kontaktovať

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok ochrany súkromia, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na adrese: info@kasino-sk.com