Asset 1

Zásady ochrany osobných údajov International Domains Holdings Limited

Posledná úprava: May 25, 2018 

ÚVOD

Spoločnosť International Domains Holdings Limited („spoločnosť“) prevádzkuje globálnu sieť webových, mobilných a sociálnych stránok s bohatým obsahom, medzi ktoré patrí získavanie používateľov a nákup médií (vrátane plateného vyhľadávania, zobrazovania, mobilných služieb a reklám sa sociálnych sieťach), optimalizácia obsahu (vrátane vyhľadávania kľúčových slov, off-page a on-page optimalizácie) a pridružený program dostupný vo webovom aj v mobilnom prostredí (aj prostredníctvom webových stránok alebo mobilných aplikácií, ktoré prevádzkuje Spoločnosť, spolu ako „služby“).

Spoločnosť sa výslovne zaviazala chrániť súkromie svojich koncových používateľov („používateľ(-lia)“, „vy“ alebo „váš“). Preto sme pripravili tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vymedzujú naše postupy v oblasti ochrany údajov vrátane toho, ako zbierame, používame, zverejňujeme a chránime vaše osobné údaje, ako aj vaše práva spojené s týmito osobnými údajmi.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa dozviete nasledovné:

 • AKÉ ÚDAJE ZBIERAME?
 • NEPLNOLETÉ OSOBY
 • AKO POUŽÍVAME ZOZBIERANÉ ÚDAJE?
 • MARKETING
 • S KÝM ÚDAJE ZDIEĽAME?
 • MEDZINÁRODNÝ PRENOS ÚDAJOV
 • EXTERNÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE
 • SLUŽBY EXTERNÝCH STRÁN
 • PONECHÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • VAŠE PRÁVA
 • AKO UDRŽUJEME ZABEZPEČENIE VAŠICH ÚDAJOV
 • ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov a aby ste ich používali na vykonávanie kvalifikovaných rozhodnutí. Ak navštevujete, používate alebo interagujete s webovými stránkami, mobilnými aplikáciami či iným online majetkom spoločnosti, prípadne ak navštevujete, používate alebo interagujete s webovými stránkami, mobilnými aplikáciami alebo iným online majetkom externých strán, ktoré šíria našu službu, potom vyjadrujete súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok (alebo pripomienok) v súvislosti s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, neváhajte napísať nášmu Poverencovi pre ochranu osobných údajov na adrese [email protected].

AKÉ ÚDAJE ZBIERAME?

Od našich používateľov zbierame dva typy údajov:

 • Osobné údaje 

Prvým typom údajov sú informácie, ktoré vás identifikujú alebo ktoré by za vynaloženia primeraného úsilia mohli jednotlivca identifikovať („osobné údaje“). Osobné údaje, ktoré zbierame, môžu obsahovať nasledovné zložky:

 • Kontaktné údaje: sami nám môžete dobrovoľne poskytnúť určité kontaktné údaje, ako je napr. vaše celé meno a e-mailová adresa.
 • Dobrovoľné údaje: Zbierame aj údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne. Ide napríklad o prípady, keď odpoviete na našu komunikáciu, keď s nami budete komunikovať prostredníctvom e-mailu alebo keď budete zdieľať ďalšie svoje údaje prostredníctvom našich služieb, napr. prostredníctvom funkcie konverzácie alebo hier.
 • Údaje o zariadení: zbierame konkrétne typy údajov o pripojení a informácií týkajúcich sa vášho zariadenia, softvéru alebo hardvéru, pomocou ktorých vás možno identifikovať, napr. jedinečné identifikátory zariadenia (ako je UDID, IMEI či adresa MAC), odtlačky zariadení, IP adresu a údaje o geografickej polohe.
 • Sociálne siete: ak sa dobrovoľne rozhodnete zaregistrovať prostredníctvom účtu na sociálnej sieti (napr. prostredníctvom účtu na Facebooku), potom získame prístup k základným informáciám z tohto účtu na sociálnej sieti, ako je vaše meno, dátum narodenia, profilový obrázok a zoznam priateľov, ako aj k informáciám, ktoré ste na tomto účte verejne sprístupnili.
 • Okrem toho budete pri využívaní služieb môcť prostredníctvom sociálnych sietí „Pozvať priateľa“, aby začal tieto služby využívať tiež. Ak váš priateľ toto pozvanie prijme, môžeme od neho získať osobné údaje, ako je meno, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo dátum narodenia. Tieto osobné údaje použijeme výhradne na účely uvedené v tomto dokumente a externým stranám ich zverejníme iba za podmienok uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.
 • Údaje, ktoré zbierame od externých strán: Od externých poskytovateľov služieb zbierame osobné údaje, ako sú informácie o vašej úverovej histórii od úverových firiem a ďalšie finančné informácie, ktoré sú relevantné vzhľadom na poskytovanie služieb, ako aj informácie, ktoré sa získavajú v záujme overenia vašej identity a zabránenia podvodnej alebo protizákonnej činnosti.
 • Neosobné údaje

Druhým typom údajov sú neidentifikované a neidentifikovateľné údaje týkajúce sa používateľa(-ov), ktoré môžu byť sprístupnené alebo získané v dôsledku používania služieb používateľom („neosobné údaje“).

Neosobné údaje, ktoré sa zbierajú, pozostávajú z technických údajov a zo súhrnných informácií o používaní, pričom môžu okrem iného zahŕňať operačný systém používateľa, jeho typ prehliadača, rozlíšenie obrazovky, jazyk prehliadača a klávesnice, údaje o postupnosti kliknutí a činnostiach v rámci používania služieb, časové obdobie, v ktorom používateľ dané služby používal a súvisiace časové pečiatky a pod.

V snahe predísť nejasnostiam sa budú všetky neosobné údaje súvisiace alebo spojené s akýmikoľvek osobnými údajmi považovať za osobné údaje, kým bude existovať takýto súvis alebo spojenie.

Typy neosobných údajov, ktoré od vás alebo v súvislosti s vami zbierame:

 • Technické údaje: S cieľom zlepšovať funkčnosť služieb a poskytovať vám lepšiu používateľskú skúsenosť zbierame technické údaje, ktoré vysiela vaše zariadenie, a to vrátane určitých informácií o hardvéri a softvéri (napr. typ prehliadača a operačného systému, ktorý vaše zariadenie používa, jazykové preferencie, čas prístupu a názov domény konkrétnej webovej stránky, z ktorej ste prešli na naše služby a pod.). Tieto údaje zahŕňajú aj anonymné online identifikátory, ako je ID pre Reklamy Google a IDFA.
 • Údaje o zariadení a aplikáciách– do tejto kategórie patrí typ a model vášho zariadenia, jazyk systému, operačný systém zariadenia (napr. Android alebo iOS), verzia súpravy SDK, názov mobilného operátora, mobilné prehliadače nainštalované na zariadení (napr. Chrome alebo Safari), história aplikácií a informácie o používaní (napr. informácie o spustených a nainštalovaných aplikáciách v zariadení), informácie o sťahovaní a inštalácii mobilných aplikáciách a akékoľvek informácie týkajúce sa udalostí v rámci aplikácií (napr. nákupov v rámci aplikácií), anonymné identifikátory priradené k zariadeniu, ako je identifikátor iOS pre reklamy (IDFA), ID pre Reklamy Google či iné typy identifikátorov zariadení.
 • Údaje o polohe– zbierame údaje o vašej všeobecnej polohe (napr. mesto a krajina). Na určenie vašej všeobecnej polohy môžeme napr. použiť vašu IP adresu. Na základe týchto údajov nemôžeme zistiť, kde konkrétne sa vaše zariadenie nachádza. Tieto údaje sa odosielajú v rámci bežnej internetovej aktivity. Okrem toho zbierame aj implicitné údaje o polohe, na základe ktorých usudzujeme, že by ste mohli mať o určité miesto záujem alebo že by ste sa na ňom práve mohli nachádzať – tieto údaje nám nepovedia, kde konkrétne sa vaše zariadenie nachádza.
 • Údaje o reklamách– do tejto kategórie patria údaje o online reklamách a prispôsobenom obsahu, ktorý sme vám poskytli (alebo sme sa ho pokúsili poskytnúť). Patrí sem napr. to, koľkokrát sme vám poskytli určitú reklamu, na akej stránke sa táto reklama zobrazila, či ste si ju pozreli, klikli na ňu alebo iným spôsobom s ňou interagovali, ďalej história záujmu a to, či ste navštívili webovú stránku inzerenta, či ste si stiahli aplikáciu alebo či ste si zakúpili propagovaný produkt alebo službu.
 • Údaje z denníka a analytické údaje: zbierame údaje o vašom používaní služieb, ako je používanie aplikácií, súbory z denníka, aktivita používateľov (napr. odkazovacia URL adresa, zobrazené stránky, množstvo času strávené na konkrétnych stránkach, online prehliadanie, kliknutia, činnosti a pod.), časové pečiatky, upozornenia a pod. Tieto údaje sa zbierajú okrem iného aj z dôvodu riešenia problémov a opravy bugov, ako aj na výskumné a analytické účely súvisiace s vaším používaním služieb.
 • Iné anonymné údaje: Údaje zozbierané v rámci služieb alebo iným spôsobom môžeme anonymizovať alebo deidentifikovať tak, aby vás na ich základe nebolo možné osobne identifikovať. Naše používanie a zverejňovanie takýchto hromadných alebo deidentifikovaných údajov nepodlieha v zmysle týchto Zásad ochrany osobných údajov žiadnym obmedzeniam, a preto ich môžeme zverejňovať iným subjektom bez obmedzenia a na akékoľvek účely, napr. na reklamné alebo marketingové účely.

NEPLNOLETÉ OSOBY

Tieto služby nie sú navrhnuté ani určené pre osoby mladšie ako 18 rokov alebo pre osoby, ktoré ešte nedovŕšili vek plnoletosti vzhľadom na používanie služieb v rámci ktorejkoľvek jurisdikcie v závislosti od toho, ktorá hranica je vyššia („plnoletosť“). Ak nie ste plnoletí, nesmiete si služby stiahnuť ani používať a nesmiete nám poskytnúť žiadne osobné údaje.

Vyhradzujeme si právo získavať prístup k osobným údajom, ktoré od vás zozbierame, a overovať ich. V prípade, ak sa dozvieme, že používateľ, ktorý nie je plnoletý, s nami zdieľal údaje, môžeme tieto údaje zničiť. Ak máte dôvodné podozrenie, že s nami zdieľala údaje neplnoletá osoba, kontaktujte nás na adrese [email protected].

AKO POUŽÍVAME ZOZBIERANÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje používame na nižšie uvedené účely:

 • Aby sme poskytovali a prevádzkovali služby, napr. aby sme poskytli našim klientom služby performance marketingu, online sieť na získavanie používateľov, online akcie a na účely priraďovania používateľov;
 • Aby sme s vami komunikovali a priebežne vás informovali o najnovších aktualizáciách našich služieb a špeciálnych ponukách;
 • Aby sme predávali naše služby (pozrite si časť s názvom „Marketing“ nižšie) a aby sme vám poskytovali reklamy vrátane cielených reklám;
 • Aby sme vykonávali analytické, štatistické a výskumné úkony s cieľom zlepšiť a prispôsobiť služby vašim potrebám a záujmom (napr. vytváraním súhrnných správ o používaní určitých funkcií v rámci našich služieb);
 • Aby sme vykonávali podporu služieb a riešili problémy s nimi spojené a aby sme odpovedali na vaše otázky;
 • Aby sme mohli aj naďalej rozvíjať, prispôsobovať a zlepšovať naše služby na základe bežných preferencií a vzorcov používania používateľov;
 • Aby sme identifikovali a overovali váš prístup k určitým funkciám v rámci našich služieb;
 • Aby sme dokázali rozpoznať a zabrániť podvodnej a protizákonnej činnosti, prípadne inému typu činnosti, ktorý môže ohroziť alebo negatívne ovplyvniť integritu našich služieb, vrátane rozpoznávania rizík súvisiacich s vašou činnosťou v rámci využívania služieb;
 • Aby sme mohli vyšetriť prípady porušenia našich zásad a Dohody s používateľom a zároveň aby sme mohli presadzovať naše zásady a ustanovenia Dohody s používateľom;
 • Aby sme mohli vyšetriť a vyriešiť spory súvisiace s vaším využívaním služieb; a
 • V rozsahu, v akom to požadujú zákony, nariadenia alebo vládne orgány, prípadne s cieľom vyhovieť súdnemu príkazu či podobnému právnemu postupu alebo odpovedať na vládnu žiadosť.

MARKETING

Spoločnosť použije vaše osobné údaje, ako je vaše meno, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo a pod., buď sama alebo prostredníctvom externých subdodávateľov na účely poskytovania propagačných materiálov súvisiacich so službami, ako aj s produktmi, službami, webovými stránkami a aplikáciami, ktoré sa týkajú: (i) iných spoločností v rámci spoločnosti; alebo (ii) obchodných partnerov spoločnosti a pridružených spoločnosti (spolu ako „marketingové pridružené spoločnosti“), ktoré vás podľa nášho názoru môžu zaujímať.

Okrem toho môžeme zdieľať a zverejňovať osobné údaje našim marketingovým pridruženým spoločnostiam na účely poskytovania rôznych marketingových ponúk, ktoré sú podľa nášho názoru alebo podľa názoru našich marketingových pridružených spoločností pre vás relevantné. Naše marketingové pridružené spoločnosti môžu tieto osobné údaje použiť na rozličné marketingové účely, ako je posielanie priamych e-mailov, pošty, SMS a na účely telefonického marketingu.

Kedykoľvek môžete zrušiť svoj súhlas so zasielaním marketingových ponúk od nás alebo našich obchodných partnerov a marketingových pridružených spoločnosti, a to tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected]. Upozorňujeme, že aj keď sa odhlásite z nášho zoznamu adries, na ktoré zasielame ponuky, môžeme vám aj naďalej posielať aktualizácie alebo upozornenia súvisiace so službami.

S KÝM ÚDAJE ZDIEĽAME?

Vaše osobné údaje neprenajímame, nepredávame ani nezdieľame s externými stranami („príjemcovia“), pokiaľ nejde o výnimky uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Osobné údaje budú príjemcom zverejnené iba v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie konkrétneho účelu v zmysle týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Osobné údaje zdieľame s nasledovnými príjemcami:

 • S našimi klientmi, ktorí šíria naše služby v rámci svojho online majetku (ako sú webové stránky a mobilné aplikácie); patria sem naši klienti, ktorých webové stránky alebo aplikácie ste navštívili či použili, ako aj inzerent, ktorého lokalitu alebo aplikáciu ste navštívili a použili – zdieľame informácie o vašej interakcii s týmito webovými stránkami alebo aplikáciami.
 • S podnikmi v rámci spoločnosti a s ďalšími pridruženými spoločnosťami;
 • So subdodávateľmi a externými poskytovateľmi služieb, ako aj s ich vlastnými subdodávateľmi, medzi ktorých môžu okrem iného patriť aj spoločnosti zaoberajúce sa cloud computingom, marketingové pridružené spoločnosti, firmy zaoberajúce sa overovaním totožnosti a prevenciou podvodov či iné spoločnosti, ktoré overujú údaje;
 • S audítormi, dodávateľmi alebo poradcami pre akékoľvek obchodné procesy spoločnosti;
 • So všetkými externými stranami, ktoré vyšetrujú, odhaľujú alebo zabraňujú podvodnej či protizákonnej činnosti (napr. vládne orgány, polícia, banky a iné vyšetrovacie organizácie);
 • S licenčnými, vládnymi a regulačnými orgánmi, a to v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami; a
 • S potenciálnymi kupcami alebo investormi v ktoromkoľvek podniku v rámci spoločnosti, alebo v prípade korporátnej transakcie (napr. predaja značnej časti podniku, fúzie, reorganizácie, bankrotu, konsolidácie alebo predaja aktív alebo ich presunu v rámci tejto operácie) vo vzťahu ku ktorémukoľvek podniku v rámci spoločnosti (v takom prípade získa nadobúdajúca spoločnosť alebo nadobúdateľ práva a povinnosti popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov).

Okrem účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov zdieľame osobné údaje s  týmito príjemcami aj na nasledovné účely:

 • Ukladanie týchto informácií v našom mene, napríklad pomocou poskytovateľov služieb cloud computingu;
 • Spracovanie týchto informácií s cieľom pomôcť našim obchodným činnostiam (napr. na spracovanie platieb a vašich záloh, overenie vášho prístupu, vykonávanie auditu našich operácií, odhaľovanie a zabraňovanie podvodnej alebo protizákonnej činnosti a pod.);
 • Vykonávanie výskumu, technickej diagnostiky alebo analýz (napríklad pri určovaní geografickej polohy);
 • Sprostredkovanie cielených reklám, propagačných a informačných materiálov v súlade s našimi marketingovými zásadami (prečítajte si časť s názvom „Marketing“ nižšie); a
 • Vždy, keď sa v dobrej viere domnievame, že je takéto zverejnenie údajov potrebné na ochranu našich práv alebo zákonných nárokov, na presadzovanie našich zásad (vrátane ustanovení Dohody s používateľom a Zásad ochrany osobných údajov), na ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti ostatných, ako aj na vyšetrovanie alebo zabránenie podvodu, z bezpečnostných dôvodov alebo v rámci snahy pomôcť nám s inými súvisiacimi technickými problémami.

PRENOS ÚDAJOV

Keďže máme globálnu prevádzku, môže byť potrebné prenášať vaše osobné údaje aj do krajín mimo Európskej únie. Zákony o ochrane údajov a iné zákony v týchto krajinách nemusia byť také komplexné ako zákony Európskej únie.

Vyvíjame maximálne úsilie, aby boli vaše osobné údaje chránené v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, a to buď s využitím zmluvných prostriedkov (ako je napr. použitie zmluvných klauzúl schválených príslušnými regulačnými orgánmi na prenos údajov), alebo iných prostriedkov (ako je napr. zaistenie primeraných podmienok na ochranu údajov v rámci konkrétnej jurisdikcie).

EXTERNÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE

Pri vašej návšteve alebo prístupe k našim službám používame (a udeľujeme externým stranám oprávnenie používať) webové beacony, súbory cookie, pixelové značky, skripty, značky a ďalšie technológie („sledovacie technológie“).

Sledovacie technológie nám umožňujú automaticky zbierať informácie o vás a vašom online správaní, ako aj o vašom zariadení (napr. o vašom počítači alebo mobilnom zariadení) na iné účely, napr. s cieľom zlepšiť váš prehľad o našich službách, zvýšiť výkon našich služieb a prispôsobiť služby tak, aby vám viac vyhovovali. Okrem toho využívame tieto informácie na zbieranie štatistických údajov o používaní našich služieb, vykonávanie analytických úkonov, poskytovanie obsahu, ktorý je prispôsobený vašim záujmom, a zabezpečovanie služieb pre našich používateľov, inzerentov, vydavateľov, zákazníkov a partnerov.

Okrem toho umožňujeme zbierať informácie o vás cez sledovacie technológie aj externým stranám. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

SLUŽBY EXTERNÝCH STRÁN

Počas využívania služieb sa môžete stretnúť s odkazmi na webové stránky alebo aplikácie externých strán. Nezabudnite, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky, služby alebo aplikácie externých strán, a to ani v prípade, ak je k nim možné získať prístup, stiahnuť si ich alebo ich inak distribuovať prostredníctvom služieb.

Upozorňujeme, že tieto webové stránky, služby alebo aplikácie externých strán nijako nesúvisia so spoločnosťou. Odmietame prijať akúkoľvek zodpovednosť v otázke súkromných záležitostí alebo iných právnych záležitostí týkajúcich sa týchto webových stránok a/alebo služieb externých strán. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania týchto webových stránok a/alebo služieb externých strán, keďže pri vašej interakcii s nimi budú platiť ich podmienky, nie naše.

Skôr než týmto externým stranám poskytnete svoje osobné údaje, mali by ste si vždy prečítať ich zásady ochrany osobných údajov.

Vedome a dobrovoľne na seba preberáte všetky riziká používania všetkých webových stránok, služieb alebo aplikácií externých strán. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za lokality týchto externých strán a za to, že ich využívate.

PONECHÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste si prostredníctvom našich služieb zaregistrovali účet, spoločnosť si ponechá vaše osobné údaje dovtedy, kým bude tento účet aktívny. Spoločnosť si navyše ponechá vaše osobné údaje aj na dodatočné obdobie, aby si splnila svoje právne záväzky v zmysle platných právnych predpisov a nariadení, ako sú napr. platné nariadenia o hazardných hrách, nariadenia týkajúce sa overenia totožnosti zákazníka (Know-Your-Customer) a nariadenia proti praniu špinavých peňazí.

Spoločnosť si navyše môže ponechať vaše osobné údaje na dlhšie obdobie za predpokladu, že je ponechanie týchto údajov potrebné na dosiahnutie legitímnych záujmov spoločnosti, ako je napr. prevencia podvodov a vedenie záznamov.

VAŠE PRÁVA

Ak ste obyvateľom EÚ alebo spadáte pod inú jurisdikciu, ktorá vám poskytuje nižšie uvedené práva, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e-mailu (na adrese: [email protected]), a požiadať o nasledovné:

 1. Prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, alebo ich odstránenie
 2. Zmena alebo aktualizácia osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (ak sa napr. domnievate, že sú vaše osobné údaje nesprávne, môžete požiadať o ich nápravu alebo odstránenie). Upozorňujeme, že nás môžete tiež požiadať o nápravu chýb týkajúcich sa vašich osobných údajov (s výnimkou prípadov, kedy sa vyžaduje, aby boli informácie ponechané v pôvodnom formáte v zmysle platných právnych predpisov a nariadení);
 3. Obmedzenie alebo ukončenie ďalšieho používania vašich osobných údajov z našej strany;
 4. Predloženie osobných údajov, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, v strojovo čitateľnom formáte.

Upozorňujeme, že tieto práva nie sú absolútne a že tieto žiadosti podliehajú všetkým platným právnym požiadavkám, a to vrátane nariadení o hazardných hrách a iných záväzkov týkajúcich sa etického reportovania alebo ponechávania dokumentov. Okrem toho môžeme v súlade s našimi internými zásadami kedykoľvek a podľa vlastného uváženia korigovať, dopĺňať alebo odstraňovať neúplné či nepresné údaje.

AKO UDRŽUJEME ZABEZPEČENIE VAŠICH ÚDAJOV

Implementácii a udržiavaniu bezpečnostných opatrení týkajúcich sa našich služieb a vašich údajov venujeme mimoriadnu pozornosť. Zaviedli sme vhodné fyzické a technologické bezpečnostné opatrenia, ktoré pomáhajú zabraňovať neoprávnenému prístupu, udržiavať zabezpečenie údajov a správne používať údaje, ktoré zozbierame online. Tieto bezpečnostné opatrenia sa líšia v závislosti od údajov, ktoré zbierame a ukladáme.

Na zaistenie bezpečnosti údajov našich používateľov používame postupy vyhovujúce normám v odvetví, ako je napríklad:

 • Zabezpečená topológia sietí, ktorá zahŕňa prevenciu vniknutí a systémy s bránou Firewall;
 • Šifrovaná komunikácia;
 • Oprávnenie a kontrola prístupu;
 • Externé a interné kontrolné skúšky; a pod.

Hoci podnikáme primerané kroky na ochranu údajov, nemôžeme niesť zodpovednosť za osoby, ktoré získajú neoprávnený prístup k službám alebo ich zneužívajú, a preto neposkytujeme žiadne výslovné, implicitné ani iné záruky týkajúce sa toho, že takémuto prístupu zabránime.

ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť, a preto vás prosíme, aby ste túto stránku navštevovali pravidelne. Významné zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov týkajúcich sa našich služieb vám oznámime formou upozornenia, alebo vám pošleme e-mail s týmito zmenami na e-mailovú adresu, ktorú ste nám dobrovoľne poskytli. Tieto významné zmeny nadobudnú platnosť sedem (7) dní od takéhoto upozornenia, ktoré vám poskytneme prostredníctvom niektorého z vyššie uvedených spôsobov. V opačnom prípade sú všetky ostatné zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov platné od uvedeného „dátumu poslednej revízie“ a ak budete služby aj naďalej používať po tomto dátume, bude sa to považovať za váš záväzný súhlas s týmito zmenami.

 

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

V prípade akýchkoľvek všeobecných otázok o našich službách alebo o údajoch, ktoré v súvislosti s vami zbierame a o tom, ako ich používame, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected] alebo pošlite list nášmu zástupcovi pre EÚ:

Názov spoločnosti: International Domains Holdings Limited

Do rúk osoby: Poverenec pre ochranu osobných údajov

Adresa: 108 Premier Building, Seychelles

Pokúsime sa vám odpovedať v primeranom časovom období. Neváhajte sa s nami kedykoľvek spojiť. Ak nebudete s našou odpoveďou spokojní, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný orgán pre ochranu údajov.

Tieto pravidlá sú k dispozícií na tejto stránke aj v angličtine. Pokiaľ sa vyskytne rozpor medzi touto a anglickou verziou, prednosť má znenie v anglickej verzii.